Privacy Policy
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Privacy Policy

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd.(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ตระหนักดีว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่ง โดยมีหลักการจัดการดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็นและบรรลุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลดังที่ระบุด้านล่างนี้ อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุอยู่ในหน้าอื่นๆของเว็บไซต์ด้วย

 • เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า การตรวจสภาพและการซ่อมบำรุง การบริการหลังการขาย เป็นต้น
 • เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้คำตอบเกี่ยวกับสินค้า
 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการบริการ สินค้าใหม่ หรือการจัดส่งแคตตาล็อคสินค้า
 • เพื่อทำสำรวจ จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนงานและการใช้งานของสินค้าและบริการ
 • เพื่อใช้งานที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้ (เช่น เอกสารทางสถิติ ฯลฯ)
 • เพื่อจัดส่งของรางวัล เพื่อประกาศผลในกิจกรรมแคมเปญ การประกวดผลงาน กิจกรรมตอบคำถาม ฯลฯ
 • เพื่อดำเนินงานอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากงานที่ระบุไว้ข้างต้น
  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ได้ถูกทำเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บไว้ ซึ่งจะนำไปใช้งานต่อไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

(1) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว
 • กรณีเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุหรือบ่งบอกถึงเจ้าของข้อมูลได้
 • กรณีเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นละน้อยที่สุดแก่บริษัทจัดจ้างภายนอกที่มีการทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว เมื่อปฏิบัติงานได้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุวัตุถประสงค์การใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ 2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนตัว”
 • กรณีเปิดเผยข้อมูลเมื่อจำเป็น ตามคำสั่งขององค์กรบริหารจัดการ องค์กรตุลาการหรือตามกฎหมายที่บังคับ

(2) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ 2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนตัว” บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าร่วมกับบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จะถูกแชร์ให้บริษัทในเครือ จะมีเพียงหัวข้อที่จำเป็นและน้อยที่สุดที่จะถูกแชร์และนำไปใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล


หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกแชร์และนำไปใช้ ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์, ชื่อบริษัท, ประวัติการซื้อสินค้า, ประวัติการซ่อม, เนื้อหาที่สอบถาม, เนื้อหาที่เรียกร้องหรือต้องการ
ขอบเขตผู้ที่จะได้รับข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ ZOJIRUSHI CORPORATION
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของผู้ที่จะนำไปใช้ ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ “2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนตัว”
หน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ร่วมกัน ZOJIRUSHI CORPORATION

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีผู้ควบคุมในแผนกที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจะพยายามควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีและเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ก็จะพยายามแก้ไขและป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการทำข้อมูลหาย พัง แก้ไขปลอมแปลงและทำข้อมูลรั่วไหล ฯลฯ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอด ถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั้งนี้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่ ก าหนดไว้

(2) ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้

(3) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้

(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บ ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการ ยกเว้นตามกฎหมาย

(5) ขอให้ลบ หรือท ลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(6) แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

(7) มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการร้องขอเพื่อเปิดเผยข้อมูล แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ระงับใช้ ตัดออก หรือระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”) ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) การยื่นความประสงค์ของเรื่องที่ต้องการร้องขอ อาทิ การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ กรณีมีความประสงค์ที่จะร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ช่องทางติดต่อที่ลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยจากการติดต่อทางอื่น สามารถติดต่อได้ที่ Contact Us บนโฮมเพจของบริษัทฯ หรือให้ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับทาง “ช่องทางสอบถามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล”

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd., HR&GA Division
TEL: 66-2741-4818
Address: 4th Floor, Saha-Union Building, 1828 Sukhumvit Road, Phrakanong Tai Phrakanong, Bangkok 10260
Email: info@zojirushi.co.th

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทและบริษัทในเครือ หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทและบริษัทในเครือจะดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทและบริษัทในเครืออาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บ เพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่เจ้าของข้อมูล่าวนบุคคลสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครืออาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต

บริษัทและกลุ่มบริษัทจะมีการดาเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทาการลบหรือทาลาย หรือทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ตามระยะเวลาเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

[ วิธีการให้คำตอบ ]
บริษัทฯ จะให้คำตอบโดยติดต่อกลับทางอีเมลล์หรือทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าบริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลจากท่านเพื่อการยืนยันตัวตน

[ วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ]
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ จะต้องนำไปใช้ภายใต้ขอบเขตเท่าที่จำเป็นในทุกการร้องขอ และจะมีการควบคุมและทำลายข้อมูลที่ได้รับอย่างเหมาะสม

[ อื่นๆ ]
บริษัทฯ อาจไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้กรณีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้ และเมื่อมีมติว่าไม่ให้เปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลดังกล่าวนั้นให้ทราบ

 • กรณีบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอมาหรือไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • กรณีได้รับการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่ (※)
 • กรณีมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นอุปสรรคอย่างชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของบริษัทฯ
 • กรณีได้รับอนุญาตทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

※ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีสิทธิ เช่น การเปิดเผย ฯลฯ และมีครอบครองไว้เกินหกเดือน สำหรับขั้นตอนการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อาจมีแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือปรับเปลี่ยนตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนจะทำการร้องขอ

o ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อมาตามรายละเอียดด้านล่างนี้

[ เบอร์โทรศัพท์ ]
Zojirushi SE Asia Corporation Ltd., HR&GA Division : TEL 02-741-4818

[ เว็ปไซต์ ]
https://www.zojirushi.co.th/

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ หากการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ การแจ้งนั้นสามารถทำได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปวิธีอื่นๆ และหากจำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

Page top
Facebook Messsenger