Social Media Policy
นโยบายด้านโซเชียลมีเดีย

Official Social Media Accounts

 • Zojiruhi Thailand
 • Zojiruhi Youtube CH
 • Zojiruhi LINE@
 • Zojiruhi facebook
 • Zojiruhi instagram
 • Zojiruhi tiktok

Social Media Policy of Zojirushi SE Asia Corporation Ltd.

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. considers that social media is an important place for communication with customers. Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. official social media account will comply with the basic stance determined as below.

Basic stance when transmitting information on social media

 1. Be aware that when transmitting information to the Internet, there is access by unspecified and large numbers of users, and that the content of each person's dissemination can have an impact.
 2. Recognize that communication through social media builds better relationships with users and society, and it will greatly contribute to increasing the value of the Zojirushi brand.
 3. Respect the users and listen what other participants say.
 4. Be careful to not make any misunderstandings, and take responsibility for self-information transmission and response.
 5. Refrain disseminating inappropriate information such as content including personal information, discrimination against race, ideas, beliefs, etc., or information that is offensive to public order and morals.
 6. Recognize strongly that once published information cannot be completely deleted.
 7. Comply strictly with various related laws and regulations, and do not infringe the basic human rights, copyrights or portrait rights of third parties, defamation of third parties due to slandering, or any other infringement of rights.

For customers and users

 • Please note that the information transmitted by Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. and our employees on social media does not necessarily express the opinions of the Company.
 • Official announcements and opinions will be posted on our website.
 • Please note that the information transmitted by the official social media account is as of the time of transmission, and it is subject to change without notice.

บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

 • Zojiruhi Thailand
 • Zojiruhi Youtube CH
 • Zojiruhi LINE@
 • Zojiruhi facebook
 • Zojiruhi instagram
 • Zojiruhi tiktok

นโยบายด้านโซเชียลมีเดียของ Zojirushi SE Asia Corporation Ltd.

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. ถือว่าโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. จะปฏิบัติตามทัศนคติพื้นฐานดังต่อไปนี้

ทัศนคติพื้นฐานเมื่อเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

 1. ทราบดีว่าการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น มีผู้ใช้จำนวนมากมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และเนื้อหาของข้อมูลที่เผยแพร่ของแต่ละคนจะมีผลกระทบได้
 2. ตระหนักดีว่าการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้และสังคม และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ Zojirushi ได้อย่างมาก
 3. มีทัศนคติให้ความเคารพผู้อื่น และรับฟังสิ่งที่คนอื่นนำเสนอ
 4. ระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ และรับผิดชอบในการเผยแพร่และการจัดการข้อมูลของตนเอง
 5. งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล การเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ หรือข้อมูลที่เป็นการล่วงละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 6. ตระหนักดีว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปแล้วไม่สามารถลบออกไปได้หมดโดยสิ้นเชิง
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการถ่ายภาพ การหมิ่นประมาทบุคคลที่สามเนื่องจากการใส่ร้าย หรือการละเมิดสิทธิ์อื่นๆ

สำหรับลูกค้าและผู้ใช้งาน

 • โปรดทราบว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดย Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. และพนักงานบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ เสียทั้งหมด
 • ประกาศและความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • โปรดทราบว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดยบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ เวลาที่เผยแพร่ ดังกล่าว หลังจากนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Page top
Facebook Messsenger