Web site and Social Media Terms of Service
ข้อกำหนดกำรใช้บริกำรเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

This website and the following social media (hereinafter referred to as “SNS”) accounts are operated by Zojirushi SE Asia Corporation Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") or its agent.

Web site and Social Media Accounts

 • Zojiruhi Thailand Zojirushi SE Asia Corporation
 • Zojiruhi Youtube CH
 • Zojiruhi LINE@
 • Zojiruhi facebook
 • Zojiruhi instagram
 • Zojiruhi tiktok

Please read the following terms of use before using this website and the above SNS accounts, and use it only in case of you agreed these terms of use. In addition, the terms of use are subject to change without notice, so please check the latest contents.

About copyright and other rights

All information such as texts, images, sounds, trademarks, logos, designs, etc. posted on this website and the above SNS accounts are protected by copyright law and other laws. Use of these information (including duplication, deletion, modification, transmission, distribution, etc.) for private purposes and beyond the scope permitted by law is prohibited without our prior permission.

About prohibited matters

The following acts are prohibited when using this website and the above SNS accounts.

 1. Actions that cause or may cause disadvantage or damage to a third party or the Company.
 2. Actions that are or may be offensive to public order and morals.
 3. Criminal acts or acts that may cause them.
 4. Acts for the purpose of commercial profit or acts for the purpose of preparation thereof.
 5. Acts that use or provide harmful programs such as computer viruses, or acts that may cause such acts.
 6. Other acts that the Company deems inappropriate.

About exemption from obligation

The Company takes great care when posting information on this website and the above SNS accounts, but the Company is not responsible for the following matters. Please be forewarned.

 1. All information posted is accurate, useful and safe.
 2. The information posted is always the latest matters.
 3. Any damage caused by using or not using this website and the above SNS accounts.
 4. Stop the server without prior notice, change the information posted on the website, terms of use, URL, etc., or cancel or suspend the provision without prior notice, including any damage caused by them.

About the links

Please note the following points regarding links to this website and the above SNS accounts.

 1. In case of you wish to link to this website or the above SNS accounts, please apply in advance and it is able to link only if the Company approves. The Company may refuse the link if the Company judges that the content or the link method, etc. are inappropriate when you apply. Please use the "Inquiry window" to apply.
 2. This website of third parties other than the Company linked to this website and the above SNS accounts (hereinafter referred to as "Linked sites") does not mean that the Company recommends the use of the linked site or the products, services, companies, etc. posted on the Linked site, and does not mean that there is a special relationship such as an alliance between the Company and the Linked site.
 3. The contents of the Linked sites linked from this website and the above SNS accounts are controlled under the responsibility of each company, and are not under the control of the Company. In addition, the Company are not responsible for any damage caused by using them.

About proposal of idea

We refrain from accepting proposals (hereinafter referred to as “Proposals”) for new products, technologies, and other business-related ideas and materials from customers for the following reasons.

 1. There is a possibility that the customer's proposal may accidentally resemble with the Company’s uniquely thought and unpublished idea.
 2. As a result, there is a possibility of misunderstandings and disputes with customers.
  Therefore, even if the Company receives a proposal from the customer, the Company have no obligation to keep it confidential, consider, evaluate, or use. In addition, even if the Company use an idea which is similar to the customer’s proposal, the Company will not be liable to the provider of the proposal, including payment of compensation.

ข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์นี้และบัญชีโซเชียลมีเดียต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “SNS”) ถูกดำเนินการโดย บริษัท Zojirushi SE Asia Corporation จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) หรือตัวแทนของบริษัทฯ

บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

 • Zojiruhi Thailand Zojirushi SE Asia Corporation
 • Zojiruhi Youtube CH
 • Zojiruhi LINE@
 • Zojiruhi facebook
 • Zojiruhi instagram
 • Zojiruhi tiktok

ก่อนใช้บริการเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้และสามารถใช้ได้เมื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ นอกจากนี้ เงื่อนไขการใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดตรวจสอบเนื้อหาล่าสุดก่อนการใช้บริการ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง เครื่องหมายการค้า โลโก้ การออกแบบ ฯลฯ ที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ห้ามใช้ข้อมูลนี้ (รวมถึงการทำซ้ำ การลบ การเปลี่ยนแปลง การส่ง การแจกจ่าย ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและนอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทฯ

เกี่ยวกับข้อห้าม

การกระทำต่อไปนี้เป็นข้อห้ามเมื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้น

 1. การกระทำที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือบริษัทฯ
 2. การกระทำที่ขัดหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. การกระทำความผิดทางอาญาหรือการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา
 4. การกระทำเพื่อหากำไรหรือการกระทำเพื่อเตรียมการดังกล่าว
 5. การกระทำที่ใช้หรือจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าว
 6. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้น แต่จะไม่รับผิดชอบต่อหัวข้อต่อไปนี้ ขอแจ้งให้รับทราบล่วงหน้า

 1. ข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์นั้นมีความถูกต้อง มีประโยชน์ และปลอดภัย
 2. ข้อมูลที่โพสต์เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
 3. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้น
 4. การหยุดเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขการใช้บริการ URL ฯลฯ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ หรือการยกเลิกหรือระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (ลิงค์)

โปรดทราบหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้น

 1. หากต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้หรือบัญชี SNS ข้างต้น โปรดยื่นขอต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า และจะดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าเนื้อหา วิธีการเชื่อมโยง ฯลฯ ไม่เหมาะสม บริษัทฯ อาจปฏิเสธการเชื่อมโยงได้ สำหรับการยื่นขอการเชื่อมโยง กรุณาใช้ “ช่องทางติดต่อสอบถาม”
 2. เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทฯ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ แนะนำให้ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ บริการ บริษัท ฯลฯ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์พิเศษ เช่น การผูกขาดระหว่างบริษัทฯ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว
 3. เนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงซึ่งเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้และบัญชี SNS ข้างต้นได้รับการควบคุมภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานบริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

เกี่ยวกับข้อเสนอไอเดีย

บริษัทฯ จะงดเว้นการรับข้อเสนอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อเสนอฯ”) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนไอเดียและวัสดุเกี่ยวกับธุรกิจจากลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. มีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอฯ ของลูกค้าอาจมีความคล้ายคลึงกันโดยบังเอิญกับไอเดียของบริษัทฯ ที่คิดเองโดยที่ยังไม่ได้เปิดเผย
 2. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจผิดและข้อพิพาทกับลูกค้า จากเหตุดังกล่าว
  ดังนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อเสนอฯ จากลูกค้าแล้วก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องเก็บเป็นความลับ หรือภาระหน้าที่ที่จะต้องพิจารณา ประเมินหรือนำไปใช้ นอกจากนี้ แม้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ไอเดียที่คล้ายคลึงกับข้อเสนอฯ จากลูกค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยใดๆ ต่อผู้ให้ข้อเสนอดังกล่าว
Page top
Facebook Messsenger